Všeobecné obchodní podmínky

Jaroslav Sajdl
se sídlem Semtěš 10, 364 52, Pšov,
identifikační číslo: 12855821

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky obsažené v této smlouvě jsou platné pro všechny případy ve všeobecných OP zahrnutých. Změny mohou být provedeny pouze v písemné formě dohodou obou smluvních stran.

Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavíráme v souladu s právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

1.2. Smluvními stranami jsou Jaroslav Sajdl, Semtěš 10, 364 52, Pšov, IČO 12855821 jako provozovatel Penzionu U Devíti vidlí (dále jen provozovatel) a uživatel služeb provozovatele (dále jen klient).

1.3. Službami provozovatele jsou rekreační nebo služební pobyty (ubytování v penzionu) a s tím spojené služby poskytované provozovatelem nebo smluvními partnery. Přesnou specifikaci pobytu obsahuje potvrzení Vašeho pobytu ze strany provozovatele, které obdrží klient po potvrzení rezervace. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu, pronájem a služby klientovi ve sjednaném rozsahu a podle grafického zobrazení na těchto stránkách nebo stránkách zprostředkovatele ubytování.

1.4. Penzion je ubytovací zařízení, ve kterém je ubytován klient na základě objednávky – uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky a zaplacením požadované zálohy. Objednávku je možné učinit telefonicky, emailem info@udevitividli.cz nebo prostřednictvím rezervačního formuláře na webovém rozhraní www.udevitividli.cz a vyplněním objednávkového formuláře. Rezervační a objednávkový formulář obsahuje vždy informace o vás, objednávané službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním poskytnuté služby. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. Smlouva s vámi je uzavřena odesláním vaší objednávky. Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené vámi o vás v objednávce považuje naše společnost za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou. Využíváním poskytovaných služeb klient souhlasí s úplným zněním těchto obchodních podmínek (OP), pokud klient s některou částí OP nesouhlasí, není oprávněn službu využívat. Poskytovatel si vyhrazuje právo OP měnit. Změnu uveřejní vždy nejméně 15 kalendářních dnů předem.

1.5. Klient nesmí při využívání služeb používat falešné jméno. Klient, který využívá služeb jménem třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů.

 

2. Doprava a platba

2.1. Potvrzení o zaplacení vstupného dle kupní smlouvy bude kupujícímu zasláno elektronicky
emailem nejpozději do 24 hod. po zaplacení vstupného na elektronickou adresu kupujícího,
kterou kupující zadá v rámci objednávky.

2.2. Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate (https://www.comgate.cz/cz/platebni-
brana). Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební
instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu
jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

2.3. Platba kartou – nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate
zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku
na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete pravděpodobně
požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMS zprávou od své banky.

2.4. Platba bankovním převodem – okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví.
Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se
přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

2.5. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě,
budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

2.6. Kontaktní údaje na poskytovatele platební brány pro případné reklamace nebo dotazy
k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

3. Práva a povinnosti klienta

3.1. Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání určených prostor, vybavení ubytovacího zařízení, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (ubytovací řád).

3.2. Klient je povinen, nejpozději v okamžiku příjezdu, zaplatit dohodnutou cenu pobytu včetně zákonné daně z přidané hodnoty. Další případné náklady, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval klient anebo hosté, kteří jej doprovázejí, hradí klient na výzvu, nejpozději však při odjezdu.

3.3. Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.

3.4. Klient ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo jeho host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele. Odpovědnost za pokoj a jeho vybavení počíná dnem a hodinou převzetí a končí dnem a hodinou vrácení.

 

4. Práva a povinnosti ubytovatele

4.1. Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/jsou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jsou k tíži ubytovatele.

4.2. Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.

4.3. Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

 

5. Odstoupení od smlouvy ze strany klienta

5.1. Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy nejpozději 1 den (24 hodin) před sjednaným příjezdem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká případné povinnosti klienta hradit stornovací poplatky dle čl. 1. bod 7 těchto podmínek.

 

6. Stornovací poplatky

6.1. Stornovací poplatky představují kompenzaci újmy ubytovateli způsobenou zrušením závazné rezervace:
a) V případě, že nájemce nepřebere rezervované pokoje ve sjednaném termínu, je povinen uhradit 70% z ceny nájemného.
b) V případě předčasného vrácení pokoje je nájemce povinen zaplatit pronajímateli za zbytek sjednané doby nájmu smluvní pokutu ve výši 50% sjednaného nájemného.
c) V případě zničení, ztráty nebo odcizení předmětu z vybavení pokoje nebo jeho části je nájemce povinen zaplatit pronajímateli pořizovací cenu nového předmětu nájmu nebo jeho části, a to okamžitě nebo nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu nebo odcizení zjistil.
d) V případě, že nájemce vrátí pronajímateli pronajatý pokoj silně znečištěný, je povinen zaplatit pronajímateli pokutu ve výši 400,- Kč

 

7. Změny služeb

7.1. Nabízené služby se mohou v průběhu roku měnit. Klient je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb. Na případné změny v podmínkách provedené po závazné rezervaci bude klient ubytovatelem upozorněn nejpozději při příjezdu.

7.2. Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.

 

8. Zásady ochrany osobních údajů

8.1. Penzion U Devíti vidlí, jako správce údajů, shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely rezervací a management hostů, fakturování a plateb, marketingových akcí a uspokojení poptávky. Údaje jsou určeny pro penzion a jeho poskytovatele služeb. Máte právo na vysvětlení, dotazy, právo přístupu, opravy a námitky proti zpracování písemnou formou na následující adrese hotelu: info@udevitividli.cz.

 

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem.

9.2. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 20.04.2022. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.